20-04-07

cao 2007-2008... halftijdse loopbaanonderbreking...

3.4      Specifieke halftijdse loopbaanonderbreking voor personeelsleden die minstens 50 jaar zijn

 

De Post wordt steeds nadrukkelijker geconfronteerd met fundamentele factoren die een reële bedreiging zijn voor het bedrijf:

  • Structureel dalende trend in fysieke briefwisseling
  • Evolutie van de techniek
  • Afnemende bescherming door het monopolie
  • Onzekerheid over tussenkomst van de Staat in sommige domeinen
  • Groeiende concurrentie die op zeer korte tijd nog exponentieel zal toenemen bij verdere, eventueel volledige opening van de postmarkt
  • Steeds hogere geïndividualiseerde verwachtingen van (grote) klanten - zoals klanten Publipack en D + 1 eisen voor de pakjes – zowel aan de kant van de verzending als aan de kant van de bestemming.

 

Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, heeft de Post nood aan aangepaste organisatiemodellen, zowel naar structuur als naar inhoud, die afgestemd zijn op de variërende werklast.

 

Deze variabele organisatiemodellen zullen ook resulteren in nieuwe, aangepaste vormen van tewerkstelling.

 

 

3.4.1. Argumentatie

 

Zonder afbreuk te doen aan het recht op verlof voorafgaand aan de pensionering bepaald in artikel 3.1, wil De Post, tijdens de looptijd van deze CAO, de personeelsleden die tussen 50 en 59 jaar zijn en minstens 10 jaar bedrijfsanciënniteit tellen en die dat wensen, de mogelijkheid bieden te opteren voor een minder belastende arbeidsregeling door middel van een stelsel van specifieke halftijdse loopbaanonderbreking, teneinde hun actieve aanwezigheid in het bedrijf te verlengen.

 

In ieder geval moet, om toegang te krijgen tot het specifieke stelsel, voldaan zijn aan de voorwaarden voor toegang tot loopbaanonderbreking die de postreglementering bevat.

 

Tegelijk mag de invoering van een systeem van halftijdse loopbaanonderbreking voor de personeelsleden de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang brengen en mag geen organisatorische problemen veroorzaken.

 

Derhalve is het noodzakelijk om de loopbaanonderbreking af te stemmen op de behoeften van het bedrijf door de toegang van de personeelsleden tot de halftijdse loopbaanonderbreking te beperken door middel van de invoering van toegangsdrempels per regio of per departement voor de centrale diensten. De toegangsdrempels zullen evenwel niet van kracht zijn voor de personeelsleden die in reaffectatie zijn op de datum waarop deze cao van kracht wordt of die in reaffectatie geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur van deze cao, noch voor wie de functie uitoefent van sorteerder postkantoren, schoonmakers of Mail Medewerker .

 

Door het stelsel van specifieke halftijdse loopbaanonderbreking kunnen personeelsleden die tussen 50 en 59 jaar zijn tot de leeftijd van 60 jaar in die toestand blijven, waarbij zij een uitkering genieten van de RVA en waarbij zij als aanvullende tegemoetkoming een bedrag van de werkgever ontvangen.

 

Het personeelslid dat, niettegenstaande het feit dat dit voorstel impliceert dat de betrokkene in deze toestand blijft tot de leeftijd van 60 jaar zoals hiervoor beschreven, zijn halftijdse loopbaanonderbreking wenst stop te zetten vóór de leeftijd van 60 jaar, zal de bedragen die De Post heeft uitgekeerd als aanvullende tegemoetkoming eventueel moeten terugbetalen. Het Directiecomité zal elke situatie geval per geval bestuderen.  In geval van terugbetaling zal deze ambtshalve gebeuren op de wedde van het personeelslid, waarbij rekening wordt gehouden met een redelijke spreiding.

 

 

3.4.2. Over de toegangsdrempels

 

Teneinde te remediëren aan de personeelsoverschotten, die verschillen naargelang de betrokken functie, zonder de goede organisatie van de dienst in het gedrang te brengen, worden voor de volledige duur van de cao voor alle personeelsleden, toegangsdrempels vastgelegd.

 

Deze laatste worden vastgelegd per functie en zijn van kracht voor alle personeelsleden die een halftijdse loopbaanonderbreking willen genieten, zowel in het wettelijke stelsel als in het specifieke stelsel, en dit ongeacht hun leeftijd.

 

Voor de duur van de cao wordt echter geen toegangsdrempel ingevoerd voor de personeelsleden die sorteerder postkantoren, schoonmakers of Mail Medewerkers zijn. Andere functies kunnen worden toegevoegd aan deze lijst rekening houdend met reorganisaties die zullen worden beslist.

 

De toegangsdrempels worden vastgelegd per jaar en per regio of per departement voor de centrale diensten.

 

De drempels worden jaarlijks vastgelegd door de directie, in overleg met de sociale partners. Ze worden binnen het kwartaal geëvalueerd en kunnen desgevallend worden aangepast.

 

Voor de berekening van de drempels wordt rekening gehouden met de personeelsleden die reeds in halftijdse loopbaanonderbreking zijn, behalve met diegenen die met ouderschapsverlof zijn of die verlof hebben voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

 

 

Voor 2007 worden de nationale drempels als volgt vastgelegd:

 

·         loketbedienden: 20 %

·         Postman Sorteercentrum en Algemene Dienst Postman Sorteercentrum: 30 %

·         uitreikers en Algemene Dienst uitreikers: 10 %

·         De Functiefamilie Administratieve ondersteuning uitgezonderd de Mail Medewerker 25 % 

·         alle andere functies: 10 %

 

 

 

 

 

Dit nationaal cijfer wordt regionaal en per departement ingevuld rekening houdend met de respectievelijke situatie van het aantal personeelsleden in 1/2 LBO van elke regio of departement.

 

Met het nationaal cijfer als maximum kan dan voor elke regio en department bepaald worden hoeveel personeelsleden bijkomend kunnen genieten van deze specifieke maatregelen voor 50+.

 

Teneinde de personeelsleden op gelijke voet te behandelen, dienen zij uiterlijk op 30 juni 2007 voor het daaropvolgende kwartaal en nadien bij afloop van elk kwartaal, aan het bedrijf te laten weten of ze tijdens de geldigheidsduur van deze cao gebruik willen maken van halftijdse loopbaanonderbreking. Als het aantal kandidaten de hiervoor beoogde percentages zou overschrijden, dan zou voorrang worden verleend aan de werknemers met de grootste bedrijfsanciënniteit, onverminderd het feit dat , zoals hoger toegelicht, de drempels kunnen worden aangepast.

Voorrang zal worden gegeven aan personeelsleden die reeds in halftijdse loopbaanonderbreking zijn en die aan het bedrijf hun wens hebben geuit om deze met een jaar te verlengen.

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

Commentaren

HLBO (Halftijdse loopbaanonderbreking) Mijn echtgenote (contractueel werkman met 35 jaar dienstanciënniteit) kreeg schriftelijke toezegging van De Post om vanaf 1/09/08 met HLBO te gaan in het stelsel van 2 op 4 weken voltijds werken.
Niettegenstaande deze verbintenis bindend is voor beide partijen MOET zij vanaf 1/12/08 opnieuw dagdagelijks 3u48 presteren.Dank u Tante Post voor het door u gevoerde beleid en het geschonden vertrouwen.

Gepost door: Thiels Jan | 30-09-08

De commentaren zijn gesloten.