20-04-07

cao 2007-2008... maatregelen, verlof regelingen...

Artikel 8: Commissie van Beroep

 

Voor zover de rechtszekerheid dit toelaat, zal de procedure worden aangepast teneinde in het geval dat een unaniem advies van de Commissie van Beroep niet wordt gevolgd, deze beslissing voor ultieme beraadslaging over te maken aan de CHRO.

 

 

Artikel 9: Onderzoek naar een tweede pensioenpijler

 

Tijden de duur van deze overeenkomst zullen de partijen die deze cao ondertekenen een studie wijden aan de problematiek van een tweede pensioenpijler bij De Post.

 

 

Artikel 10: Verlenging van de maatregelen vervat in de cao 2005-2006

 

De volgende maatregelen vervat in de cao 2005-2006 worden verlengd voor de geldigheidsduur van deze cao:

 

  • de eindeloopbaantoelage, met dien verstande dat indien een beroep wordt gedaan op loopbaanonderbreking zoals beoogd in artikel 3.3, rekening gehouden zal worden met de aanwezigheid in de 12 maanden voorafgaand aan het vertrek met loopbaanonderbreking;
  • de deelname in de winst gekoppeld aan het absenteïsme.

 

 

Artikel 11: Hospitalisatieverzekering

 

Tijdens de duur van deze overeenkomst zullen de partijen die deze cao ondertekenen de mogelijkheid onderzoeken om, desgevallend via de Sociale Dienst, een hospitalisatieverzekering in te voeren ten gunste van de personeelsleden.

 

 

Artikel 12: sociale dialoog

 

De gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten zullen worden nageleefd, niettegenstaande eventuele toekomstige structurele wijzigingen van het bedrijf.

 

De vakbonden die deze cao ondertekenen, verbinden zich ertoe om gedurende de hele termijn waarbinnen deze cao van toepassing is, geen bijkomende eisen te stellen in verband met de materies die in deze cao zijn vervat, tenzij de context van bepaalde materies zou gewijzigd worden .

 

 

Artikel 13 : Administratieve vereenvoudiging

 

Dit artikel is ook van toepassing op de mandatarissen.

13.1 Problematiek van de overdracht van wettelijke vakantie vanaf 2008 voor de statutaire personeelsleden

 

Aan art. 7 van het reglement betreffende de verloven – D.I. 336 van BOEKDEEL I van de Statuten wordt de volgende paragraaf toegevoegd:

 

Ҥ 4. Het recht op wettelijke vakantie moet vanaf 2008 uitgeoefend worden tijdens het lopende kalenderjaar. Dit houdt in dat het uitgesloten is om het tegoed aan wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar.

 

         Het tegoed aan wettelijke vakantiedagen op 31.12 komt in aanmerking voor betaling indien de betrokkene gedurende de laatste 3 maanden van het kalenderjaar meer dan 20 werkdagen met zwangerschapsverlof,  afwezig was wegens ziekte, wegens een ongeval buiten dienst, wegens een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk.”

 

 

13.2 Problematiek van de overdracht van extra-wettelijke vakantie vanaf 2007 voor alle personeelsleden

 

 

Het recht op het opnemen van extra-wettelijk verlof dat wegens uitzonderlijke omstandigheden kan worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar, wordt beperkt tot maximaal 4 werkdagen en moet uiterlijk op 31 maart van dat jaar zijn opgenomen. Dit houdt in dat het uitgesloten is om dit tegoed te laten betalen of om te zetten in dagen pensioenverlofsparen.

 

Deze maatregel geldt vanaf het extra-wettelijk verlof van 2007.

 

13.3 Rolverlof

 

Voor de volledig tewerkgestelde personeelsleden bestaat de mogelijkheid om jaarlijks tweemaal rolverlof aan te vragen, waarbij beide aanvragen het volledige wettelijke verlof mogen omvatten met een verplicht minimum van 15 dagen voor de contractuele personeelsleden en een verplicht minimum van 20 dagen voor de statutaire personeelsleden.

 

Om op een maximale manier te kunnen genieten van de door dit stelsel geboden voorwaarden, en alzo problemen bij het toekennen te vermijden, worden de personeelsleden en het management gestimuleerd om het volledige aantal dagen wettelijke vakantie te plannen als rolverlof, via het formulier 60. Hierdoor kan het management maximaal tegemoetkomen aan de aanvragen en de desbetreffende afwezigheid plannen en eventueel organisatorisch maatregelen nemen waardoor de opname ervan wordt geoptimaliseerd.

 

 

13.4 Verlof om een religieus of filosofisch feest bij te wonen

De verlofdag die een personeelslid aanvraagt naar aanleiding van de plechtige communie, het vormsel, het lekenfeest of andere religieuze of filosofische feesten van zijn schoolplichtige kinderen, en dit in de periode waarin deze viering plaats vindt, wordt ambtshalve toegekend. Het personeelslid vermeldt dan de reden op zijn verlofblad en voegt er een bewijsstuk bij.

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.