20-04-07

cao 2007-2008... reconversie, mobiliteit, werkzekerheid...

Artikel 4: Reconversie - proactieve reconversie en externe mobiliteit

 

4.1. Reconversie

 

4.1.1. De bestaande reconversieregels en ermee gepaarde gaande reconversiepremies, blijven onverkort van toepassing in het kader van de CAO 2007-2008.

 

4.1.2. De bestaande reconversieregels zullen voor de duur van de CAO ook van toepassing worden gemaakt op de (hoofd)kantoorhouders, de postmeesters en het functieniveau H (vroegere niveau 1).

 

4.1.3.  Het statutaire personeelslid dat met zijn akkoord en ingevolge een reaffectatie overgaat naar een lagere functieklasse, behoudt tijdens de looptijd van deze cao, de weddeschaal die hij genoot bij de reaffectatie; na de looptijd van deze cao zal artikel 14bis van het geldelijk statuut onverminderd van kracht zijn.

 

 

 4.2. Proactieve reconversie

 

4.2.1. Inleiding

 

Teneinde bijkomende mogelijkheden te kunnen aanbieden in het kader van de externe mobiliteit en bovendien proactief vormingsprogramma’s te kunnen opzetten (in functie van resource planning en in functie van vraag en aanbod), zal het begrip van “proactieve reconversie” worden voorzien.

 

 

4.2.2. Omschrijving

 

Onder “personeelsleden in proactieve reconversie” moeten worden verstaan :

 

a)     De statutaire personeelsleden op uitvoerend niveau aangehecht aan een Centrale Dienst en wiens departement of dienst tijdens de looptijd van de cao zal worden gereorganiseerd en met een daling van het aantal betrekkingen als gevolg.

b)     De statutaire personeelsleden aangehecht aan andere diensten dan de Centrale diensten, wanneer deze worden gereorganiseerd (voor het begrip reorganisatie: zie D.I. 337, art. 23, § 1, 2°) tijdens de looptijd van de cao en de reorganisatie een daling van het aantal betrekkingen tot gevolg heeft.

c)     Onafgezien van de wettelijke bepalingen, zal in geval van externe mobiliteit, de notie van proactieve reconversie gekoppeld worden aan een minimumleeftijd van 50 jaar op het ogenblik van de kandidaatstelling en mogen deze personeelsleden niet in aanmerking komen voor VVP volgens de bepalingen van de CAO 2007-2008

 

 

4.3. Externe mobiliteit

 

In het kader van het opvangen van mogelijke personeelsleden in overtal en teneinde sociale oplossingen te kunnen aanbieden voor alle statutaire personeelsleden die om welke reden ook hun job verliezen, wenst de Directie het belang voor De Post van de externe mobiliteit te benadrukken.

 

 

Artikel 5: Vakbondspremie

 

Het bedrag van de vakbondspremie wordt verhoogd tot 80 EURO, doordat De Post het koninklijk besluit van 11 december 2006 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector toepast.

 

 

Artikel 6: Werkzekerheid

 

 De Directie van de Post verbindt  zich tot:

 

-         de verlenging voor de volledige duur van de cao van de gemaakte afspraken inzake het niet doorvoeren van naakte ontslagen en de garantie met betrekking tot volledige prestaties (voorzien tot het einde van de reorganisatie ten gevolge van de implementatie van sequencing);

-         een maximaal behoud van de postale activiteiten in de NV De Post voor zover dit de toekomst van het bedrijf en zijn financiële gezondheid niet in gevaar brengt;

-         een doorgedreven overleg met de sociale partners om de eventueel nodige maatregelen af te stemmen.

 

 

Artikel 7: Afschaffing van de carenzdag

 

Vanaf de datum waarop deze cao gesloten wordt, betaalt De Post alle carenzdagen waarover sprake is in artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan alle arbeiders die minstens zes maanden geldelijke anciënniteit hebben.

20:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.