20-04-07

cao 2007-2008... toepassinggebied en presenteisme...

De 3e richtlijn voor de vrijmaking van de postmarkt wordt op dit ogenblik besproken in het Europese Parlement.

 

De timing en de modaliteiten van deze richtlijn en de uitwerking van de secundaire wetgeving zullen de toekomst van de postmarkt in België, en dus de toekomst van de Post, enorm beïnvloeden.

 

De directie van De Post zal alle mogelijke stappen ondernemen op Europees en Belgisch vlak om de belangen van De Post en haar werknemers te bepleiten.

 

Het is echter onzeker wat de uitkomst van dit alles zal zijn en welk standpunt de Belgische regering zal innemen.

 

In dat licht, en als het werkvolume significatief zou verminderen, is het mogelijk dat de directie zich genoodzaakt zal zien sommige  verbintenissen die zij aangaat in deze CAO , niet na te komen.

 

In dat geval zal er een doorgedreven onderhandeling plaatsvinden met de sociale partners om de eventueel nodige maatregelen af te stemmen.

 

wordt het volgende overeengekomen:

 

Artikel 1: Toepassingsgebied

 

Deze cao is van toepassing op alle statutaire en baremiek contractuele personeelsleden (“de personeelsleden”). Ze is evenwel niet van toepassing op statutaire personeelsleden die houder zijn van een mandaat, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld.

 

 


Artikel 2: Uitvoering functieclassificatie akkoord en verhoging van de koopkracht

 

Vanaf 1/1/2007 worden de barema’s verhoogd, ook de barema’s voor de mandatarissen die gelden voor het berekenen van het pensioen, door de integratie van de productiviteitstoelage (ook wel “toelage verbonden aan operationele verbeteringsinitiatieven” genoemd) en het aanvullende deel van de beheerstoelage (1 % bovenop de statutair voorziene toelage). De nieuwe barema’s zijn bij deze cao gevoegd (bijlage 1).

 

Ingevolge deze integratie worden de productiviteitstoelage en het aanvullende deel van de beheerstoelage (classificatietoelage genoemd in de 20 principes van de functieclassificatie) afgeschaft.

 

Vanaf december 2007 wordt een integratietoelage toegekend aan de statutaire en contractuele personeelsleden in de weddeschalen D1, D1S, D2,  E2,  20,  30 en 42.  Deze jaarlijkse niet-indexeerbare toelage zal 150 € bedragen.

 

Vanaf 1/12/2007 worden de barema’s verhoogd met 0,5 %.

 

De plafonds aan 100 % van de haard- en standplaatstoelage zullen navenant worden opgetrokken.

 

 

Effect van de integratie op het presenteisme

 

Vermits de bestaande productiviteitstoelage alsook de 1% beheerstoelage aan het presenteisme gekoppeld zijn – en de verhoging in de barema’s niet – worden andere regelingen, voorzien in verband met de koppeling aan het presenteisme.

 

Vanaf 1 januari 2007 worden de toekenningsvoorwaarden en -modaliteiten gewijzigd van de tussenkomst van De Post bij vervoer door middel van een persoonlijk voertuig voor het woon-werkverkeer (“code 68”), inbegrepen voor de mandatarissen.

 

Code 68 wordt verhoogd, met een berekening op basis van 12 maal 75 % van de prijs van een maandtreinkaart in tweede klasse, gedeeld door 253.

 

Code 68 wordt dagelijks toegekend en zowel gekoppeld aan prestaties als aan effectieve verplaatsingen. De interimarissen en de bedienden met een vervangingsfunctie buiten hun aanhechtingskantoor krijgen voor de volledige dagen die werden gepresteerd buiten hun aanhechtingskantoor, het hoogste bedrag van:

  • de vergoeding wegens reiskost (code 14) tussen het aanhechtings- en het benuttigingskantoor;
  • de dagelijkse tussenkomst tussen de woonplaats en het benuttigingskantoor (code 68).

14:06 Gepost door Pol de postman in post-info | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.