20-04-07

cao 2007-2008... verlof voorafgaande pensionering vervolg...

3.2 Maatregelen voor de contractuelen

 

Over ad hoc maatregelen voor de contractuelen zal onderhandeld worden met de sociale partners.

 

3.3.     Volledige loopbaanonderbreking voor de statutaire personeelsleden die minstens 58 jaar zijn en die 35 jaren loopbaan hebben

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire regels over loopbaanonderbreking kunnen de statutaire personeelsleden een volledige loopbaanonderbreking nemen die recht geeft op een uitkering van de RVA.

 

De Post zal aan statutaire personeelsleden een voltijdse loopbaanonderbreking toestaan vóór het verlof voorafgaand aan de pensionering te rekenen vanaf 1 september 2007 ten vroegste, waarbij hen een aanvullende tegemoetkoming op de onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA toegekend wordt die ze ontvangen op basis van de onderstaande voorwaarden en modaliteiten, met dien verstande dat soepelere voorwaarden worden vastgelegd voor de personeelsleden die een zwaar beroep uitoefenen.

 

Voorwaarden voor alle statutaire personeelsleden behalve degene die een zwaar beroep uitoefenen:

 

 • minstens 58 jaar oud zijn op het ogenblik dat de loopbaanonderbreking ingaat
 • een aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering hebben ingediend en hiervoor in aanmerking komen overeenkomstig de regels vermeld in artikel 3.1  
 • minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector op de datum waarop het verlof voorafgaand aan de pensionering ingaat.
 • recht hebben op een volledige loopbaanonderbreking overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen

 

Voorwaarden voor de statutaire personeelsleden die een zwaar beroep uitoefenen:

 

 • minstens 35 jaren dienst in de uitreiking tellen  of minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector, waarvan minstens 20 jaren nachtarbeid. Wordt gedefinieerd als nachtarbeid de notie zoals omschreven in §1 van art. 1.210 van de A.O, zijnde elke dienst waarvan ten minste de helft van de prestaties zich situeert tussen 22u en 5u.


Deze anciënniteitsvoorwaarden moeten voldaan zijn op de datum waarop het verlof voorafgaand aan de pensionering ingaat.

PS : Vanaf het moment dat de persoon een loopbaan van 35 dienstjaren heeft bereikt, zal een combinatie van jaren in het distributie- en nachtwerk geaccepteerd worden, zelfs indien ze afzonderlijk, geen 35 jaren in de distributie en 20 jaren in het nachtwerk telt.

 • minstens 57 jaar oud zijn op de datum dat de loopbaanonderbreking ingaat
 • een aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering hebben ingediend, en hiervoor in aanmerking komen overeenkomstig de regels vermeld in artikel 3.1
 • recht hebben op een volledige loopbaanonderbreking overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

 

Modaliteiten:

 

 • De loopbaanonderbreking begint ten vroegste één jaar vóór de datum waarop het personeelslid het verlof voorafgaand aan de pensionering kan genieten en ten vroegste op 1 september 2007.

 

 • De loopbaanonderbreking moet minstens 3 maanden duren; het verlof voorafgaand aan de pensionering zal desgevallend worden uitgesteld, met dien verstande dat het ten laatste op 1 januari 2009 moet ingaan.

 

 • Gedurende maximaal één jaar krijgen de statutaire personeelsleden met een volledige loopbaanonderbreking naast de onderbrekingsuitkering van de RVA ook een aanvullende tegemoetkoming van De Post van het begin van de loopbaanonderbreking en ten vroegste op 1 september 2007.

 

Tijdens de volledige loopbaanonderbreking bedraagt de forfaitaire maandelijkse onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA ter compensatie van het loonverlies:

 

Volledige loopbaanonderbreking (huidige RVA-index)

Brutobedrag

Nettobedrag

558,35 EUR

501,79 EUR

 

Dit door de RVA toegekende maandelijkse forfaitaire vervangingsinkomen is hetgeen momenteel van toepassing is. De Post kan zich niet verbinden ten opzichte van een eventuele wijziging van de desbetreffende wetgeving (hoogte van de bedragen, fiscaliteit…).

 

 • De aanvullende tegemoetkoming bedraagt € 1 200 niet indexeerbaar. Aangezien het gaat om een aanvulling op een voordeel van de sociale zekerheid, wordt op die tegemoetkoming geen sociale zekerheidsbijdrage geheven. Op fiscaal vlak, zal deze tegemoetkoming behandeld worden als een vervangingsinkomen.

 

 • De betaling van deze aanvullende tegemoetkoming wordt stopgezet als een wetswijziging tot gevolg zou hebben dat de kosten ervan voor de werkgever stijgen. In dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen tot een alternatieve oplossing is gevonden waarbij de kosten voor De Post gelijk blijven. In dat geval zal de werknemer evenwel zijn loopbaanonderbreking kunnen beëindigen, met dien verstande dat zijn aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering definitief blijft.

 

 • Het personeelslid moet zijn aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering tegelijkertijd indienen met zijn aanvraag voor loopbaanonderbreking; zodra de aanvraag is ingediend, is ze onherroepelijk.

17:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.