20-04-07

cao 2007-2008... verlof voorafgaande pensionering

Artikel 3: Eindeloopbaanproblematiek
 

3.1 Verlof voorafgaand aan de pensionering

 

Teneinde te remediëren aan de personeelsoverschotten, zal De Post tijdens de duur van deze cao, verlof voorafgaand aan de pensionering toekennen aan de statutaire personeelsleden van minstens 58 jaar die minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector. Het verlof voorafgaand aan de pensionering zal kunnen ingaan ten vroegste op 1 juli 2008.

Aanvragen dienen ten laatste op 31 maart 2008 te worden ingediend.

Zowel de leeftijdsvoorwaarde als de anciënniteitsvoorwaarde moeten vervuld zijn op moment van vertrek met verlof voorafgaand aan de pensionering en uiterlijk op 31 december 2008.

De statutaire personeelsleden die in het kader van deze cao verlof voorafgaand aan de pensionering kunnen nemen, krijgen een wachtgeld ten laste van De Post tussen 70 en 75 % van hun laatste loon in actieve dienst, zoals dat verhoogd zal worden overeenkomstig artikel 2 van deze overeenkomst. Onder laatste loon in actieve dienst wordt verstaan het laatste brutojaarloon, voorafgaand aan de ingang van het verlof, dat aan het personeelslid gestort zou worden alsof hij / zij volledige prestaties verrichtte. Dit brutojaarloon wordt uitsluitend verhoogd met de eindejaarstoelage naar rato van het percentage van het wachtgeld dat aan het personeelslid wordt toegekend.

 

Artikel 2 van deze overeenkomst zal niet worden toegepast op het wachtgeld van de personeelsleden die op 1 januari 2007 met verlof voorafgaand aan de pensionering zijn.

 

Het aantal in aanmerking genomen dienstjaren zal datgene zijn dat gebruikt wordt in het kader van de bekomen tantièmes voor de pensioenberekening.

 

Tijdens het verlof voorafgaand aan de pensionering wordt het personeelslid in disponibiliteit geplaatst met wachtgeld.

 

De verlofperiode wordt gelijkgesteld met een periode van actieve dienst waarin het personeelslid zijn rechten behoudt op bevordering in de weddeschaal die hij genoot vóór de aanvang van het verlof.

 

Het personeelslid is in verlof voorafgaand aan de pensionering tot en met de maand waarin hij 60 jaar wordt. Het personeelslid verbindt zich ertoe zijn vervroegde wettelijke rustpensioen te nemen wanneer hij 60 jaar wordt. Zodra de aanvraag is ingediend, is het niet meer mogelijk de aanvraag van verlof voorafgaand aan de pensionering of de datum van pensionering ongedaan te maken.

 

De ingangsdatum van het verlof voorafgaand aan de pensionering kan worden uitgesteld:

·         voor het aanzuiveren van verlof- en rusttegoeden;

·         (facultatief) om persoonlijke redenen voor maximum 3 maanden.

 

Het verlof voorafgaand aan de pensionering gaat altijd in op de eerste dag van de maand. Vanuit dat oogpunt moeten het personeelslid en zijn onmiddellijke chef een programma opstellen voor de aanzuivering van de tegoeden aan verlof- en rustdagen, dat na het verstrijken van een kalendermaand afloopt.

 

Als een personeelslid het bedoelde tegoed uitzonderlijk niet heeft kunnen aanzuiveren vóór 31/12/2008, wordt het tegoed ambtshalve uitbetaald. Het verlofblad 15 zal gebruikt worden als basis voor de uitbetaling. Dergelijke situaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden.

De statutaire personeelsleden die verlof voorafgaand aan de pensionering nemen, mogen een andere beroepsactiviteit uitoefenen mits zij de statutaire bepalingen in acht nemen (hoofdstuk X van Boekdeel I). Indien de inkomsten uit deze beroepsactiviteit evenwel de beperkingen overschrijden die zijn voorzien in de artikels 4 en 9 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, wordt het wachtgeld beperkt of opgeschort op dezelfde manier als een rustpensioen.

De directie benadrukt dat de bepalingen voorzien in het kader van het verlof voorafgaand aan de pensionering slechts gelden voor de periode van de cao, dus ten laatste tot eind 2008. Na 2008 kunnen zowel de leeftijd als het aantal dienstjaren herzien worden.

15:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

De commentaren zijn gesloten.