21-04-07

stuur eens iets anders op...

Twee miljoen chocoladerepen in Zwitserse brievenbussen

Nestlé heeft meer dan twee miljoen repen chocolade van Cailler met de post verstuurd om de Zwitsers weer te verzoenen met het merk, dat in een slecht daglicht kwam te staan door een polemiek over zijn plasticverpakkingen die ontworpen werden door architect en designer Jean Nouvel.

"De gratis verdeling van de 2,2 miljoen chocoladerepen van Cailler van 100 gram die dezer dagen in de Zwitserse brievenbussen vallen, wijst op een verzoening van het merk met de bevolking", bevestigt Philippe Oertlé, woordvoerder van Nestlé Zwitserland.
Volgens de Zwitserse krant Le Matin bedraagt de kostprijs van deze stunt meer dan drie miljoen Zwitserse frank (bijna twee miljoen euro).

Recyclage
Vorig jaar deed de baas van Nestlé Zwitserland een beroep op de Franse architect Jean Nouvel om de verpakkingen op te frissen en op de Spaanse kok Ferran Adria om nieuwe recepten te maken.

Die veranderingen werden meermaals bekritiseerd onder meer doordat er problemen waren met het recycleren van de nieuwe verpakkingen in kunststof. Het merk zag daardoor zijn omzetcijfer in 2006 met 24 procent dalen. In maart greep Nestlé terug naar de traditionele verpakking in bruin karton.

12:51 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol post postman, postbode, facteur, chocolade |  Facebook |

20-04-07

cao 2007-2008... slot...

13.5 Keuzemogelijkheid ziektequotadagen boven de 300

 

De statutairen hebben na het bekomen van hun jaarlijkse dotatie van 21 quotadagen op 1 januari 2007 de keuze om de dagen boven de 300 te laten omzetten in pensioenverlofsparen of te laten uitbetalen, met factor 7 op 1.

 

De gedane keuze blijft behouden. Betrokkene kan zijn keuze wijzigen via een aanvraag die uiterlijk op 31.12 van het afgelopen kalenderjaar moet worden ingezonden.

 

 

 

 

13.6 Plaatselijke feestdag

 

Voor de statutaire personeelsleden wordt de huidige toekenning van de halve dag, fictief verbonden aan de plaatselijke feestdag, vanaf 2008 beschouwd als een halve dag niet-vastgelegd extra wettelijk verlof.

 

Voor de contractuele personeelsleden wordt de huidige toekenning van de volledige dag, fictief verbonden aan de plaatselijke feestdag, vanaf 2008 beschouwd als een volledige dag niet-vastgelegd extra wettelijk verlof.

 

 

13.7 Vorderingen aan actieve  personeelsleden vanaf 2008 

 

13.7.1 Algemene regeling in het kader van verworven rechten

 

De klasse van de vorderingen aan de personeelsleden zal worden bepaald door hun vroegere rang voor de invoering van de functie classificatie evenwel zonder rekening te houden met het voordeel dat gekoppeld is aan de benoeming in de vlakke loopbaan.

 

13.7.2 Voor de nieuw aangeworven personeelsleden of die van functieniveau veranderen vanaf 2007

 

Voor de nieuw aangeworven personeelsleden of die van functieniveau wijzigen vanaf 2007, zal de volgende correlatietabel worden gehanteerd om te bepalen welke klasse van vordering zij zullen ontvangen vanaf 2008:

 

Functieniveau op 1 oktober van voorgaand jaar

Klasse van de vorderingen aan:

D en E

 2e klasse

F en H

 1e klasse

 

 

13.8 Vrijkaarten

 

Vanaf 2008 worden de vrijkaarten vervangen door 1ste klasse treinabonnementen tussen woon- en werkplaats.

 

13.9 Toekenning van de vorderingen aan de statutaire gepensioneerde personeelsleden die minstens de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt

 

 

Vanaf het jaar volgend op het jaar waarin het gepensioneerde personeelslid 65 jaar geworden is, zal een keuze gemaakt kunnen worden tussen vorderingen van het type “senior” of “klassieke” vorderingen. Het aantal vorderingen zal worden gehalveerd, ongeacht het type. Een seniorenbiljet laat evenwel toe om dezelfde dag heen en terug te reizen buiten de piekuren (in de week vanaf 9u01 en in de weekends) tussen 2 stations van het volledige Belgische spoorwegnetwerk.

 


 

13.10 Persoonlijke tegemoetkoming

 

De persoonlijke tegemoetkoming in de vorderingen zal de volgende zijn vanaf 2008 :

 

Statuut

functieniveau

Actieve

Gepensioneerden< 65 ans

Gepensioneerden >= 65 ans

2de kl

1ste kl

2de kl

1ste kl

Senior

2de kl

1ste kl

Statutair

D et E

10 EUR

-

10 EUR

-

10 EUR

10 EUR

-

F et H *

10 EUR

40 EUR

10 EUR

40 EUR

10 EUR

10 EUR

40 EUR

Contractueel

D et E

8 EUR

-

-

-

-

-

-

F et H *

8 EUR

28 EUR

-

-

-

-

-

 • of in functie van rang en verworven rechten

 

 

 

De keuze i.v.m. de klasse van het voertuig zal één maal per jaar worden gevraagd n.a.v. de jaarlijkse enquête en kan om geen enkel motief worden aangepast tijdens het jaar.
De verminderingskaart 50% zal in functie staan van de betaalde persoonlijke tegemoetkoming.

22:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

cao 2007-2008... maatregelen, verlof regelingen...

Artikel 8: Commissie van Beroep

 

Voor zover de rechtszekerheid dit toelaat, zal de procedure worden aangepast teneinde in het geval dat een unaniem advies van de Commissie van Beroep niet wordt gevolgd, deze beslissing voor ultieme beraadslaging over te maken aan de CHRO.

 

 

Artikel 9: Onderzoek naar een tweede pensioenpijler

 

Tijden de duur van deze overeenkomst zullen de partijen die deze cao ondertekenen een studie wijden aan de problematiek van een tweede pensioenpijler bij De Post.

 

 

Artikel 10: Verlenging van de maatregelen vervat in de cao 2005-2006

 

De volgende maatregelen vervat in de cao 2005-2006 worden verlengd voor de geldigheidsduur van deze cao:

 

 • de eindeloopbaantoelage, met dien verstande dat indien een beroep wordt gedaan op loopbaanonderbreking zoals beoogd in artikel 3.3, rekening gehouden zal worden met de aanwezigheid in de 12 maanden voorafgaand aan het vertrek met loopbaanonderbreking;
 • de deelname in de winst gekoppeld aan het absenteïsme.

 

 

Artikel 11: Hospitalisatieverzekering

 

Tijdens de duur van deze overeenkomst zullen de partijen die deze cao ondertekenen de mogelijkheid onderzoeken om, desgevallend via de Sociale Dienst, een hospitalisatieverzekering in te voeren ten gunste van de personeelsleden.

 

 

Artikel 12: sociale dialoog

 

De gesloten collectieve arbeidsovereenkomsten zullen worden nageleefd, niettegenstaande eventuele toekomstige structurele wijzigingen van het bedrijf.

 

De vakbonden die deze cao ondertekenen, verbinden zich ertoe om gedurende de hele termijn waarbinnen deze cao van toepassing is, geen bijkomende eisen te stellen in verband met de materies die in deze cao zijn vervat, tenzij de context van bepaalde materies zou gewijzigd worden .

 

 

Artikel 13 : Administratieve vereenvoudiging

 

Dit artikel is ook van toepassing op de mandatarissen.

13.1 Problematiek van de overdracht van wettelijke vakantie vanaf 2008 voor de statutaire personeelsleden

 

Aan art. 7 van het reglement betreffende de verloven – D.I. 336 van BOEKDEEL I van de Statuten wordt de volgende paragraaf toegevoegd:

 

Ҥ 4. Het recht op wettelijke vakantie moet vanaf 2008 uitgeoefend worden tijdens het lopende kalenderjaar. Dit houdt in dat het uitgesloten is om het tegoed aan wettelijke vakantiedagen over te dragen naar het volgende kalenderjaar.

 

         Het tegoed aan wettelijke vakantiedagen op 31.12 komt in aanmerking voor betaling indien de betrokkene gedurende de laatste 3 maanden van het kalenderjaar meer dan 20 werkdagen met zwangerschapsverlof,  afwezig was wegens ziekte, wegens een ongeval buiten dienst, wegens een arbeidsongeval of een ongeval op de weg van of naar het werk.”

 

 

13.2 Problematiek van de overdracht van extra-wettelijke vakantie vanaf 2007 voor alle personeelsleden

 

 

Het recht op het opnemen van extra-wettelijk verlof dat wegens uitzonderlijke omstandigheden kan worden overgedragen naar het volgende kalenderjaar, wordt beperkt tot maximaal 4 werkdagen en moet uiterlijk op 31 maart van dat jaar zijn opgenomen. Dit houdt in dat het uitgesloten is om dit tegoed te laten betalen of om te zetten in dagen pensioenverlofsparen.

 

Deze maatregel geldt vanaf het extra-wettelijk verlof van 2007.

 

13.3 Rolverlof

 

Voor de volledig tewerkgestelde personeelsleden bestaat de mogelijkheid om jaarlijks tweemaal rolverlof aan te vragen, waarbij beide aanvragen het volledige wettelijke verlof mogen omvatten met een verplicht minimum van 15 dagen voor de contractuele personeelsleden en een verplicht minimum van 20 dagen voor de statutaire personeelsleden.

 

Om op een maximale manier te kunnen genieten van de door dit stelsel geboden voorwaarden, en alzo problemen bij het toekennen te vermijden, worden de personeelsleden en het management gestimuleerd om het volledige aantal dagen wettelijke vakantie te plannen als rolverlof, via het formulier 60. Hierdoor kan het management maximaal tegemoetkomen aan de aanvragen en de desbetreffende afwezigheid plannen en eventueel organisatorisch maatregelen nemen waardoor de opname ervan wordt geoptimaliseerd.

 

 

13.4 Verlof om een religieus of filosofisch feest bij te wonen

De verlofdag die een personeelslid aanvraagt naar aanleiding van de plechtige communie, het vormsel, het lekenfeest of andere religieuze of filosofische feesten van zijn schoolplichtige kinderen, en dit in de periode waarin deze viering plaats vindt, wordt ambtshalve toegekend. Het personeelslid vermeldt dan de reden op zijn verlofblad en voegt er een bewijsstuk bij.

21:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

cao 2007-2008... reconversie, mobiliteit, werkzekerheid...

Artikel 4: Reconversie - proactieve reconversie en externe mobiliteit

 

4.1. Reconversie

 

4.1.1. De bestaande reconversieregels en ermee gepaarde gaande reconversiepremies, blijven onverkort van toepassing in het kader van de CAO 2007-2008.

 

4.1.2. De bestaande reconversieregels zullen voor de duur van de CAO ook van toepassing worden gemaakt op de (hoofd)kantoorhouders, de postmeesters en het functieniveau H (vroegere niveau 1).

 

4.1.3.  Het statutaire personeelslid dat met zijn akkoord en ingevolge een reaffectatie overgaat naar een lagere functieklasse, behoudt tijdens de looptijd van deze cao, de weddeschaal die hij genoot bij de reaffectatie; na de looptijd van deze cao zal artikel 14bis van het geldelijk statuut onverminderd van kracht zijn.

 

 

 4.2. Proactieve reconversie

 

4.2.1. Inleiding

 

Teneinde bijkomende mogelijkheden te kunnen aanbieden in het kader van de externe mobiliteit en bovendien proactief vormingsprogramma’s te kunnen opzetten (in functie van resource planning en in functie van vraag en aanbod), zal het begrip van “proactieve reconversie” worden voorzien.

 

 

4.2.2. Omschrijving

 

Onder “personeelsleden in proactieve reconversie” moeten worden verstaan :

 

a)     De statutaire personeelsleden op uitvoerend niveau aangehecht aan een Centrale Dienst en wiens departement of dienst tijdens de looptijd van de cao zal worden gereorganiseerd en met een daling van het aantal betrekkingen als gevolg.

b)     De statutaire personeelsleden aangehecht aan andere diensten dan de Centrale diensten, wanneer deze worden gereorganiseerd (voor het begrip reorganisatie: zie D.I. 337, art. 23, § 1, 2°) tijdens de looptijd van de cao en de reorganisatie een daling van het aantal betrekkingen tot gevolg heeft.

c)     Onafgezien van de wettelijke bepalingen, zal in geval van externe mobiliteit, de notie van proactieve reconversie gekoppeld worden aan een minimumleeftijd van 50 jaar op het ogenblik van de kandidaatstelling en mogen deze personeelsleden niet in aanmerking komen voor VVP volgens de bepalingen van de CAO 2007-2008

 

 

4.3. Externe mobiliteit

 

In het kader van het opvangen van mogelijke personeelsleden in overtal en teneinde sociale oplossingen te kunnen aanbieden voor alle statutaire personeelsleden die om welke reden ook hun job verliezen, wenst de Directie het belang voor De Post van de externe mobiliteit te benadrukken.

 

 

Artikel 5: Vakbondspremie

 

Het bedrag van de vakbondspremie wordt verhoogd tot 80 EURO, doordat De Post het koninklijk besluit van 11 december 2006 tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de toekenning en de uitbetaling van een vakbondspremie aan sommige personeelsleden van de overheidssector toepast.

 

 

Artikel 6: Werkzekerheid

 

 De Directie van de Post verbindt  zich tot:

 

-         de verlenging voor de volledige duur van de cao van de gemaakte afspraken inzake het niet doorvoeren van naakte ontslagen en de garantie met betrekking tot volledige prestaties (voorzien tot het einde van de reorganisatie ten gevolge van de implementatie van sequencing);

-         een maximaal behoud van de postale activiteiten in de NV De Post voor zover dit de toekomst van het bedrijf en zijn financiële gezondheid niet in gevaar brengt;

-         een doorgedreven overleg met de sociale partners om de eventueel nodige maatregelen af te stemmen.

 

 

Artikel 7: Afschaffing van de carenzdag

 

Vanaf de datum waarop deze cao gesloten wordt, betaalt De Post alle carenzdagen waarover sprake is in artikel 52 van de wet van 3 juli 1978 betreffende de arbeidsovereenkomsten aan alle arbeiders die minstens zes maanden geldelijke anciënniteit hebben.

20:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

cao 2007-2008... loopbaanonderbreking...

3.4.3. Over dit stelsel

De begunstigden van het stelsel van de specifieke halftijdse loopbaanonderbreking kunnen, als ze dat wensen, een halftijdse loopbaanonderbreking genieten tot de leeftijd van 60 jaar.

Het statutaire personeelslid verbindt zich ertoe zijn vervroegde wettelijke rustpensioen te nemen wanneer hij 60 jaar wordt. Zodra de aanvraag is ingediend, is het niet meer mogelijk de aanvraag van pensionering of de datum van pensionering ongedaan te maken.

Het contractuele personeelslid moet, zodra de specifieke loopbaanonderbreking is toegestaan, met De Post een overeenkomst afsluiten, die bepaalt dat de arbeidsovereenkomst tussen beide partijen afloopt zonder opzegtermijn of vergoeding op het einde van de maand waarin het personeelslid de leeftijd van 60 jaar bereikt.

De medewerkers die voor dit stelsel kiezen, genieten bovenop hun wedde die berekend wordt op basis van hun verminderde prestaties, de volgende tegemoetkomingen:

• een onderbrekingsuitkering vanwege de RVA;
• Een aanvullende tegemoetkoming ten laste van De Post, die bedoeld is om de door de RVA betaalde onderbrekingsuitkering aan te vullen; het bedrag van die tegemoetkoming zal afhangen van het feit of het personeelslid ouder of jonger dan 55 jaar is op het ogenblik dat het stelsel aanvangt.

Bovendien zullen de statutaire personeelsleden een aanvullende tegemoetkoming ten laste van De Post krijgen, die bedoeld is om de periode van loopbaanonderbreking geheel of gedeeltelijk te valideren voor het pensioen, overeenkomstig artikel 2 van KB 442.

 

 

 


3.4.4 Vervangingsinkomen ten laste van de RVA

De personeelsleden die een loopbaanonderbreking genieten zullen een maandelijks forfaitair vervangingsinkomen ten laste van de RVA genieten, waarvan het bedrag als volgt is vastgesteld:

 

Maandelijks forfaitair brutobedrag ten laste van de RVA
 
Maandelijks forfaitair nettobedrag ten laste van de RVA

€ 417,05 bruto voor een gewone halftijdse loopbaanonderbreking
 
€ 345,53 netto voor een gewone halftijdse loopbaanonderbreking


Dit door de RVA toegekende maandelijkse forfaitaire vervangingsinkomen is hetgeen momenteel van toepassing is. De Post kan zich niet verbinden ten opzichte van een eventuele wijziging van de desbetreffende wetgeving (hoogte van de bedragen, fiscaliteit…).


3.4.5. Aanvullende tegemoetkoming ten laste van de werkgever teneinde de periodes van loopbaanonderbreking te valideren met het oog op het pensioen van de statutaire personeelsleden

Deze aanvullende tegemoetkoming is identiek aan die uit de cao 2005-2006 en wordt toegekend volgens dezelfde modaliteiten, uitsluitend aan de statutaire personeelsleden.


3.4.6 Aanvullende tegemoetkoming als aanvulling op de onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA

Vanaf ten vroegste 1 juli 2007 (tegelijk met de datum van de eerste betaling voor de nieuwe aanvragers) zal De Post haar personeelsleden maandelijks op het einde van elke gepresteerde maand een aanvullende tegemoetkoming uitkeren bovenop de onderbrekingsuitkering die de RVA voor zijn rekening neemt.

De personeelsleden boven de 50 jaar die zich vóór het afsluiten van deze CAO reeds in halftijdse loopbaanonderbreking bevinden, zullen deze aanvullende tegemoetkoming ontvangen vanaf ten vroegste 1 juli 2007. De hoogte van de aanvullende tegemoetkoming zal worden berekend op basis van hun arbeidssituatie op 1 juli 2007.
 
Het bedrag van die tegemoetkoming schommelt naargelang het personeelslid al dan niet ouder is dan 55 jaar op het ogenblik dat de loopbaanonderbreking ingaat en naargelang de functie van het personeelslid:

Voor de sorteerders Postkantoren (indien volledige nachtpremie), Postman sorteercentrum (+ algemene dienst) (indien volledige nachtpremie), sorteerder internationale zendingen (indien volledige nachtpremie)  en de loketbedienden (+ algemene dienst) (indien vergoeding commercieel attaché):

• Voor de personeelsleden van 50 tot 54 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
25 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA, . Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
• Voor de personeelsleden van 55 tot 59 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
40 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA, v. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
        
Voor alle andere personeelsleden:

• Voor de personeelsleden van 50 tot 54 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
15 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.
• Voor de personeelsleden van 55 tot 59 jaar bedraagt de aanvullende tegemoetkoming:
30 % van de maandelijkse bruto uitkering ten laste van de RVA. Dit maximaal maandelijks bedrag zal gerelateerd zijn aan de aanwezigheden.

Deze aanvullende tegemoetkoming zal aan hetzelfde sociale en fiscale stelsel zijn onderworpen als de aanvullende tegemoetkoming die bestemd is om de jaren loopbaanonderbreking te valideren met het oog op het pensioen.

De verplichting van De Post om deze aanvullende tegemoetkoming te betalen vervalt echter als een wetswijziging tot gevolg zou hebben dat de kosten ervan voor de werkgever stijgen. In dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om een alternatieve oplossing te bespreken en te vinden, waarbij de kosten voor De Post gelijk blijven.

In dat geval zou de werknemer evenwel zijn loopbaanonderbreking zonder vooropzeg kunnen beëindigen om terug te keren naar De Post in zijn oud arbeidsstelsel.

19:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

cao 2007-2008... halftijdse loopbaanonderbreking...

3.4      Specifieke halftijdse loopbaanonderbreking voor personeelsleden die minstens 50 jaar zijn

 

De Post wordt steeds nadrukkelijker geconfronteerd met fundamentele factoren die een reële bedreiging zijn voor het bedrijf:

 • Structureel dalende trend in fysieke briefwisseling
 • Evolutie van de techniek
 • Afnemende bescherming door het monopolie
 • Onzekerheid over tussenkomst van de Staat in sommige domeinen
 • Groeiende concurrentie die op zeer korte tijd nog exponentieel zal toenemen bij verdere, eventueel volledige opening van de postmarkt
 • Steeds hogere geïndividualiseerde verwachtingen van (grote) klanten - zoals klanten Publipack en D + 1 eisen voor de pakjes – zowel aan de kant van de verzending als aan de kant van de bestemming.

 

Om deze bedreigingen het hoofd te kunnen bieden, heeft de Post nood aan aangepaste organisatiemodellen, zowel naar structuur als naar inhoud, die afgestemd zijn op de variërende werklast.

 

Deze variabele organisatiemodellen zullen ook resulteren in nieuwe, aangepaste vormen van tewerkstelling.

 

 

3.4.1. Argumentatie

 

Zonder afbreuk te doen aan het recht op verlof voorafgaand aan de pensionering bepaald in artikel 3.1, wil De Post, tijdens de looptijd van deze CAO, de personeelsleden die tussen 50 en 59 jaar zijn en minstens 10 jaar bedrijfsanciënniteit tellen en die dat wensen, de mogelijkheid bieden te opteren voor een minder belastende arbeidsregeling door middel van een stelsel van specifieke halftijdse loopbaanonderbreking, teneinde hun actieve aanwezigheid in het bedrijf te verlengen.

 

In ieder geval moet, om toegang te krijgen tot het specifieke stelsel, voldaan zijn aan de voorwaarden voor toegang tot loopbaanonderbreking die de postreglementering bevat.

 

Tegelijk mag de invoering van een systeem van halftijdse loopbaanonderbreking voor de personeelsleden de continuïteit van de dienstverlening niet in het gedrang brengen en mag geen organisatorische problemen veroorzaken.

 

Derhalve is het noodzakelijk om de loopbaanonderbreking af te stemmen op de behoeften van het bedrijf door de toegang van de personeelsleden tot de halftijdse loopbaanonderbreking te beperken door middel van de invoering van toegangsdrempels per regio of per departement voor de centrale diensten. De toegangsdrempels zullen evenwel niet van kracht zijn voor de personeelsleden die in reaffectatie zijn op de datum waarop deze cao van kracht wordt of die in reaffectatie geplaatst worden tijdens de geldigheidsduur van deze cao, noch voor wie de functie uitoefent van sorteerder postkantoren, schoonmakers of Mail Medewerker .

 

Door het stelsel van specifieke halftijdse loopbaanonderbreking kunnen personeelsleden die tussen 50 en 59 jaar zijn tot de leeftijd van 60 jaar in die toestand blijven, waarbij zij een uitkering genieten van de RVA en waarbij zij als aanvullende tegemoetkoming een bedrag van de werkgever ontvangen.

 

Het personeelslid dat, niettegenstaande het feit dat dit voorstel impliceert dat de betrokkene in deze toestand blijft tot de leeftijd van 60 jaar zoals hiervoor beschreven, zijn halftijdse loopbaanonderbreking wenst stop te zetten vóór de leeftijd van 60 jaar, zal de bedragen die De Post heeft uitgekeerd als aanvullende tegemoetkoming eventueel moeten terugbetalen. Het Directiecomité zal elke situatie geval per geval bestuderen.  In geval van terugbetaling zal deze ambtshalve gebeuren op de wedde van het personeelslid, waarbij rekening wordt gehouden met een redelijke spreiding.

 

 

3.4.2. Over de toegangsdrempels

 

Teneinde te remediëren aan de personeelsoverschotten, die verschillen naargelang de betrokken functie, zonder de goede organisatie van de dienst in het gedrang te brengen, worden voor de volledige duur van de cao voor alle personeelsleden, toegangsdrempels vastgelegd.

 

Deze laatste worden vastgelegd per functie en zijn van kracht voor alle personeelsleden die een halftijdse loopbaanonderbreking willen genieten, zowel in het wettelijke stelsel als in het specifieke stelsel, en dit ongeacht hun leeftijd.

 

Voor de duur van de cao wordt echter geen toegangsdrempel ingevoerd voor de personeelsleden die sorteerder postkantoren, schoonmakers of Mail Medewerkers zijn. Andere functies kunnen worden toegevoegd aan deze lijst rekening houdend met reorganisaties die zullen worden beslist.

 

De toegangsdrempels worden vastgelegd per jaar en per regio of per departement voor de centrale diensten.

 

De drempels worden jaarlijks vastgelegd door de directie, in overleg met de sociale partners. Ze worden binnen het kwartaal geëvalueerd en kunnen desgevallend worden aangepast.

 

Voor de berekening van de drempels wordt rekening gehouden met de personeelsleden die reeds in halftijdse loopbaanonderbreking zijn, behalve met diegenen die met ouderschapsverlof zijn of die verlof hebben voor bijstand of verzorging van een zwaar ziek gezins- of familielid.

 

 

Voor 2007 worden de nationale drempels als volgt vastgelegd:

 

·         loketbedienden: 20 %

·         Postman Sorteercentrum en Algemene Dienst Postman Sorteercentrum: 30 %

·         uitreikers en Algemene Dienst uitreikers: 10 %

·         De Functiefamilie Administratieve ondersteuning uitgezonderd de Mail Medewerker 25 % 

·         alle andere functies: 10 %

 

 

 

 

 

Dit nationaal cijfer wordt regionaal en per departement ingevuld rekening houdend met de respectievelijke situatie van het aantal personeelsleden in 1/2 LBO van elke regio of departement.

 

Met het nationaal cijfer als maximum kan dan voor elke regio en department bepaald worden hoeveel personeelsleden bijkomend kunnen genieten van deze specifieke maatregelen voor 50+.

 

Teneinde de personeelsleden op gelijke voet te behandelen, dienen zij uiterlijk op 30 juni 2007 voor het daaropvolgende kwartaal en nadien bij afloop van elk kwartaal, aan het bedrijf te laten weten of ze tijdens de geldigheidsduur van deze cao gebruik willen maken van halftijdse loopbaanonderbreking. Als het aantal kandidaten de hiervoor beoogde percentages zou overschrijden, dan zou voorrang worden verleend aan de werknemers met de grootste bedrijfsanciënniteit, onverminderd het feit dat , zoals hoger toegelicht, de drempels kunnen worden aangepast.

Voorrang zal worden gegeven aan personeelsleden die reeds in halftijdse loopbaanonderbreking zijn en die aan het bedrijf hun wens hebben geuit om deze met een jaar te verlengen.

18:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

cao 2007-2008... verlof voorafgaande pensionering vervolg...

3.2 Maatregelen voor de contractuelen

 

Over ad hoc maatregelen voor de contractuelen zal onderhandeld worden met de sociale partners.

 

3.3.     Volledige loopbaanonderbreking voor de statutaire personeelsleden die minstens 58 jaar zijn en die 35 jaren loopbaan hebben

 

Overeenkomstig de wettelijke en statutaire regels over loopbaanonderbreking kunnen de statutaire personeelsleden een volledige loopbaanonderbreking nemen die recht geeft op een uitkering van de RVA.

 

De Post zal aan statutaire personeelsleden een voltijdse loopbaanonderbreking toestaan vóór het verlof voorafgaand aan de pensionering te rekenen vanaf 1 september 2007 ten vroegste, waarbij hen een aanvullende tegemoetkoming op de onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA toegekend wordt die ze ontvangen op basis van de onderstaande voorwaarden en modaliteiten, met dien verstande dat soepelere voorwaarden worden vastgelegd voor de personeelsleden die een zwaar beroep uitoefenen.

 

Voorwaarden voor alle statutaire personeelsleden behalve degene die een zwaar beroep uitoefenen:

 

 • minstens 58 jaar oud zijn op het ogenblik dat de loopbaanonderbreking ingaat
 • een aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering hebben ingediend en hiervoor in aanmerking komen overeenkomstig de regels vermeld in artikel 3.1  
 • minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector op de datum waarop het verlof voorafgaand aan de pensionering ingaat.
 • recht hebben op een volledige loopbaanonderbreking overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen

 

Voorwaarden voor de statutaire personeelsleden die een zwaar beroep uitoefenen:

 

 • minstens 35 jaren dienst in de uitreiking tellen  of minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector, waarvan minstens 20 jaren nachtarbeid. Wordt gedefinieerd als nachtarbeid de notie zoals omschreven in §1 van art. 1.210 van de A.O, zijnde elke dienst waarvan ten minste de helft van de prestaties zich situeert tussen 22u en 5u.


Deze anciënniteitsvoorwaarden moeten voldaan zijn op de datum waarop het verlof voorafgaand aan de pensionering ingaat.

PS : Vanaf het moment dat de persoon een loopbaan van 35 dienstjaren heeft bereikt, zal een combinatie van jaren in het distributie- en nachtwerk geaccepteerd worden, zelfs indien ze afzonderlijk, geen 35 jaren in de distributie en 20 jaren in het nachtwerk telt.

 • minstens 57 jaar oud zijn op de datum dat de loopbaanonderbreking ingaat
 • een aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering hebben ingediend, en hiervoor in aanmerking komen overeenkomstig de regels vermeld in artikel 3.1
 • recht hebben op een volledige loopbaanonderbreking overeenkomstig de wettelijke en statutaire bepalingen.

 

Modaliteiten:

 

 • De loopbaanonderbreking begint ten vroegste één jaar vóór de datum waarop het personeelslid het verlof voorafgaand aan de pensionering kan genieten en ten vroegste op 1 september 2007.

 

 • De loopbaanonderbreking moet minstens 3 maanden duren; het verlof voorafgaand aan de pensionering zal desgevallend worden uitgesteld, met dien verstande dat het ten laatste op 1 januari 2009 moet ingaan.

 

 • Gedurende maximaal één jaar krijgen de statutaire personeelsleden met een volledige loopbaanonderbreking naast de onderbrekingsuitkering van de RVA ook een aanvullende tegemoetkoming van De Post van het begin van de loopbaanonderbreking en ten vroegste op 1 september 2007.

 

Tijdens de volledige loopbaanonderbreking bedraagt de forfaitaire maandelijkse onderbrekingsuitkering ten laste van de RVA ter compensatie van het loonverlies:

 

Volledige loopbaanonderbreking (huidige RVA-index)

Brutobedrag

Nettobedrag

558,35 EUR

501,79 EUR

 

Dit door de RVA toegekende maandelijkse forfaitaire vervangingsinkomen is hetgeen momenteel van toepassing is. De Post kan zich niet verbinden ten opzichte van een eventuele wijziging van de desbetreffende wetgeving (hoogte van de bedragen, fiscaliteit…).

 

 • De aanvullende tegemoetkoming bedraagt € 1 200 niet indexeerbaar. Aangezien het gaat om een aanvulling op een voordeel van de sociale zekerheid, wordt op die tegemoetkoming geen sociale zekerheidsbijdrage geheven. Op fiscaal vlak, zal deze tegemoetkoming behandeld worden als een vervangingsinkomen.

 

 • De betaling van deze aanvullende tegemoetkoming wordt stopgezet als een wetswijziging tot gevolg zou hebben dat de kosten ervan voor de werkgever stijgen. In dergelijk geval verbinden de partijen zich ertoe om te goeder trouw te onderhandelen tot een alternatieve oplossing is gevonden waarbij de kosten voor De Post gelijk blijven. In dat geval zal de werknemer evenwel zijn loopbaanonderbreking kunnen beëindigen, met dien verstande dat zijn aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering definitief blijft.

 

 • Het personeelslid moet zijn aanvraag voor verlof voorafgaand aan de pensionering tegelijkertijd indienen met zijn aanvraag voor loopbaanonderbreking; zodra de aanvraag is ingediend, is ze onherroepelijk.

17:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |