20-04-07

cao 2007-2008... verlof voorafgaande pensionering

Artikel 3: Eindeloopbaanproblematiek
 

3.1 Verlof voorafgaand aan de pensionering

 

Teneinde te remediëren aan de personeelsoverschotten, zal De Post tijdens de duur van deze cao, verlof voorafgaand aan de pensionering toekennen aan de statutaire personeelsleden van minstens 58 jaar die minstens 35 jaren dienst tellen die in aanmerking komen voor de toekenning van een pensioen in de openbare sector. Het verlof voorafgaand aan de pensionering zal kunnen ingaan ten vroegste op 1 juli 2008.

Aanvragen dienen ten laatste op 31 maart 2008 te worden ingediend.

Zowel de leeftijdsvoorwaarde als de anciënniteitsvoorwaarde moeten vervuld zijn op moment van vertrek met verlof voorafgaand aan de pensionering en uiterlijk op 31 december 2008.

De statutaire personeelsleden die in het kader van deze cao verlof voorafgaand aan de pensionering kunnen nemen, krijgen een wachtgeld ten laste van De Post tussen 70 en 75 % van hun laatste loon in actieve dienst, zoals dat verhoogd zal worden overeenkomstig artikel 2 van deze overeenkomst. Onder laatste loon in actieve dienst wordt verstaan het laatste brutojaarloon, voorafgaand aan de ingang van het verlof, dat aan het personeelslid gestort zou worden alsof hij / zij volledige prestaties verrichtte. Dit brutojaarloon wordt uitsluitend verhoogd met de eindejaarstoelage naar rato van het percentage van het wachtgeld dat aan het personeelslid wordt toegekend.

 

Artikel 2 van deze overeenkomst zal niet worden toegepast op het wachtgeld van de personeelsleden die op 1 januari 2007 met verlof voorafgaand aan de pensionering zijn.

 

Het aantal in aanmerking genomen dienstjaren zal datgene zijn dat gebruikt wordt in het kader van de bekomen tantièmes voor de pensioenberekening.

 

Tijdens het verlof voorafgaand aan de pensionering wordt het personeelslid in disponibiliteit geplaatst met wachtgeld.

 

De verlofperiode wordt gelijkgesteld met een periode van actieve dienst waarin het personeelslid zijn rechten behoudt op bevordering in de weddeschaal die hij genoot vóór de aanvang van het verlof.

 

Het personeelslid is in verlof voorafgaand aan de pensionering tot en met de maand waarin hij 60 jaar wordt. Het personeelslid verbindt zich ertoe zijn vervroegde wettelijke rustpensioen te nemen wanneer hij 60 jaar wordt. Zodra de aanvraag is ingediend, is het niet meer mogelijk de aanvraag van verlof voorafgaand aan de pensionering of de datum van pensionering ongedaan te maken.

 

De ingangsdatum van het verlof voorafgaand aan de pensionering kan worden uitgesteld:

·         voor het aanzuiveren van verlof- en rusttegoeden;

·         (facultatief) om persoonlijke redenen voor maximum 3 maanden.

 

Het verlof voorafgaand aan de pensionering gaat altijd in op de eerste dag van de maand. Vanuit dat oogpunt moeten het personeelslid en zijn onmiddellijke chef een programma opstellen voor de aanzuivering van de tegoeden aan verlof- en rustdagen, dat na het verstrijken van een kalendermaand afloopt.

 

Als een personeelslid het bedoelde tegoed uitzonderlijk niet heeft kunnen aanzuiveren vóór 31/12/2008, wordt het tegoed ambtshalve uitbetaald. Het verlofblad 15 zal gebruikt worden als basis voor de uitbetaling. Dergelijke situaties moeten zo veel mogelijk vermeden worden.

De statutaire personeelsleden die verlof voorafgaand aan de pensionering nemen, mogen een andere beroepsactiviteit uitoefenen mits zij de statutaire bepalingen in acht nemen (hoofdstuk X van Boekdeel I). Indien de inkomsten uit deze beroepsactiviteit evenwel de beperkingen overschrijden die zijn voorzien in de artikels 4 en 9 van de wet van 5 april 1994 houdende regeling van de cumulatie van pensioenen van de openbare sector met inkomsten voortvloeiend uit de uitoefening van een beroepsactiviteit of met een vervangingsinkomen, wordt het wachtgeld beperkt of opgeschort op dezelfde manier als een rustpensioen.

De directie benadrukt dat de bepalingen voorzien in het kader van het verlof voorafgaand aan de pensionering slechts gelden voor de periode van de cao, dus ten laatste tot eind 2008. Na 2008 kunnen zowel de leeftijd als het aantal dienstjaren herzien worden.

15:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

19-04-07

Postman's Park...

Postman’s Park

 

In hartje Londen ligt een klein parkje, dat de Londen’s helden herdenken die tijdens hun heldendaad het leven lieten… Het was het geesteskind van George Watts, een radicale socialist die zijn afkeer van de hogere klassen niet kon en wilde verbergen. Daar hij voor dit initiatief geen steun vond, maakte hij dan maar zelf een open gaerij in de kerktuin van ST Botolph, Aldersgate. Langs de muren liet hij herdenkingstegels met de heldendaden ophangen…

 

postman02

 

Oja… hoe het park aan zijn naam kwam…

Wel in die tijd ( rond 1887 ) kwamen de postmannen van het nabijgelegen centrale postkantoor in dit parkje hun pauze nemen…

 

klik HIER en neem een 360° kijkje in het park...

20:21 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: postman s park, postbode, facteur, post, postman, pol |  Facebook |

is de post nog een overheidsdienst...

1957

Is de post nog een overheidsdienst?


De laatste tijd gebeurt er van alles in het beleid van de post die de mensen absoluut niet meer begrijpen. Meer en meer krijgt ment het gevoel dat de overheidsdiensten de weg opgaan van een commercieel winstbeleid.

De sluiting van de wijkpostkantoren, ook rendabele, stuiten op een ongelooflijke weerstand bij de burger/gebruiker.

De directie van de post wil het postkantoor in de Stasegemsestraat sluiten. Het actiecomité ‘Ons Postje blijft’ haalde in een korte tijd 4545 handtekeningen op. 99 % van de aangesproken mensen tekenden spontaan de petitie. De mensen (veelal ouderen, gehandicapten en minstbedeelden) vrezen voor het wegvallen van de dienstverlening in hun buurtpostkantoor.

De directie van de post komt af met argumenten dat een ‘postpunt’ hun kantorennetwerk kan vervangen. Een postpunt kan zeker niet dezelfde universele dienstverlening verzekeren als een volwaardig postkantoor. Tijdens een actie van ‘Ons Postje Blijft’ stelden we een aantal vragen aan het ‘postpunt’. De uitslag was 30 % juiste antwoorden! Een ‘postpunt’ is dus zeker geen volwaardig alternatief! Wat men ook moge zeggen!

Nu is men bezig met 277 postkantoren aan het sluiten. Na 10 juni (verkiezingen) komt er een tweede ronde! Men is gewaarschuwd!

Hopelijk komt er meer verzet van de burger/gebruiker tegen deze antisociale beslissingen van de managers van de post.

Tot slot, iedere overheidsdienst heeft een sociale rol te vervullen. Een goede dienstverlening is belangrijker dan winst. Waar halen ze winst? Bij het personeel en de gemeenschap. En dit willen we niet!

Namens het actiecomité ‘Ons Postje blijft’,
Georges De Clerck

17:57 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, de post |  Facebook |

voor de geinteresseerden...

vogelpol

volgend mailtje in de mailbox...

Bezit als particulier grote verzameling thema Vogels van de hele wereld. Waarde volgens Y&T in 2002 was meer dan 6.000 euro. Verkoop dus meer dan 3000 zegels, enkel volledige reeksen postfris, aan een spotprijs van 2.000 euro. Wegens oogziekte stop ik met verzamelen.


info... leo.seghers@telenet.be

 

14:50 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, oproep, postzegels |  Facebook |

18-04-07

 cao 2007-2008

Gisteren nog eens enkele mails gestuurd naar de vakbonden van de post...

en natuurlijk slechts één enkel mailtje terug gekregen... van het ACV...

 

Dag,
 
 
De collectieve arbeidsovereenkomst 2007-2008 is goedgekeurd door het Paritair Comité van 17 april 2007.
 
Deze CAO geldt voor het statutaire en baremiek contractuele personeel.
Ze voorziet onder meer :
 * een verhoging van de koopkracht via een globale verhoging van de barema's en een jaarlijkse toelage van 150 € voor een bepaalde personeelscategorie;
 * eindeloopbaanmaatregelen (verlof voorafgaand aan de pensionering, voltijdse en halftijdse loopbaanonderbreking).
 
De Post heeft een Postale Flash verspreid naar het personeel.
 
 
Met vriendelijke groeten,
 
ACV-Transcom
Belangengroep Post
Het secretariaat
 
Wat mij opvalt is dat je op de werkvloer bijna overal het zelfde verhaal hoort...
De achterban raaplegen !
Waar?  en  bij wie?
Want met info waren  de vakbonden deze keer erg karig...
En houden ze er wel rekening mee? Want enkel de uitstap regeling deugt... Maar wat zit er eigenlijk in voor de personeelsleden die nog een eindje te gaan hebben?
Eigenlijk niks... want de barema-aanpassing is toch gewoon een premie die in het loon opgenomen wordt, of niet...

20:40 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |

opnieuw een brievenbus in het centrum...

2211depost2

Opnieuw brievenbus in dorpscentrum

De komende dagen plaatst De Post een nieuwe brievenbus in het centrum van Linden. Na het opdoeken van het kleine postkantoor in het vroegere gemeentehuis nam de klachtenstroom toe.

Na de sluiting van het postkantoor verdween ook de brievenbus op de Martelarenplaats. De brievenbus op de hoek van de Gemeentestraat en de Diestsesteenweg bleef wel behouden.
Voor de mensen die een bericht kregen over een aangetekende zending en gemeld werd dat de zending in het postkantoor van Lubbeek lag, werkte De Post een systeem uit met een bode.
Wie moeilijk in de post van Lubbeek raakt kan bellen op 016-47.92.80. De post zorgt er dan voor dat de zending kan afgehaald worden in de Sparwinkel langs de Diestsesteenweg in Linden (tegenover PBE).

17:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pol, post, postman, facteur, postbode |  Facebook |

17-04-07

CAO 2007-2008 ondertekend...

Bij De Post hebben vakbonden en directie dinsdagnamiddag een collectieve arbeidsovereenkomst (cao) ondertekend voor de periode 2007-2008.

De cao werd door alle vakbonden unaniem ondertekend. "Dat is voor het eerst in jaren, we zijn verheugd", verklaarde Post-woordvoerder Piet Van Speybroeck.

De cao voorziet in een koopkrachtverhoging, door middel van een verhoging van de barema's en een eenmalige premie. Ook is er een eindeloopbaanluik, met brugpensioen vanaf 58 jaar of 57 voor de zware beroepen. Er werken zowat 35.000 mensen voor De Post. Bij de socialistische vakbond ACOD merkt men op dat de achterban de cao graag wou goedgekeurd zien, maar dat er toch nog heel wat onvrede is, meer bepaald bij de afdeling mail. "De werkdruk is enorm. We sluiten niet uit dat er een van de volgende weken een nationale actie zal worden gehouden bij de postbodes", verklaarde Jozef De Doncker van het ACOD. Het is nog niet duidelijk of ook de andere vakbonden de actie zullen steunen.

 

 

en dit vind ik nu vreemd...

eerste ondertekenen ze de cao, en achteraf een actie houden...

Begrijpe wie kan...

19:52 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao 2007-2008 |  Facebook |