17-04-07

cao 2007-2008...

Vandaag zou het voorakkoord voor de cao 2007-2008 ondertekend worden...

Pol stuurde net een mailtje naar  ACV-transcom,  ACOD, VSOA en LSP met de vraag of er al nieuws is...

 

Ben benieuwd... of ze de moeite zullen doen om een antwoord te sturen...

 

Het voorakkoord kan je HIER lezen...

19:40 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, acv, acod, vsoa, lsp |  Facebook |

15-04-07

kritiek op De Post na overval...

2211depost2

Burgemeester Bassily heeft kritiek op De Post na overval

De Post laat de dienstverlening in de kleine gemeenten in de steek en brengt zo haar eigen personeel in gevaar. Dat zegt Christian Leclercq, de burgemeester van Silly.

Vrijdagnamiddag pleegden vier mannen een overval op het postkantoor van Bassily. Ze maakten geen buit, maar één postbeambte werd met een duim- en schouderblessure in het ziekenhuis opgenomen. De vier gemaskerde overvallers waren zwaar bewapend. In het veiligheidsglas werden negentien inslagen van een kalasjnikov-machinegeweer geteld.

De burgemeester van Silly herinnerde eraan dat het gemeentebestuur er al verscheidene keren op heeft aangedrongen dat er een volwaardig postkantoor zou komen in de gemeente. "Het kantoor is zo bouwvallig en er is nauwelijks beveiliging," aldus Leclercq.

De burgemeester van Silly hoopt een van de komende dagen een ontmoeting te hebben met de toplui van De Post en de politie om een stand van zaken op te maken van de veiligheid.

11:23 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) | Tags: post, postman, postbode, facteur, postkantoor, pol, overval |  Facebook |

13-04-07

ontwerp van cao 2007-2008...

voor de volledige tekst van het voorakkoord cao 2007-2008 klik

hier

14:42 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, cao |  Facebook |

12-04-07

De Post... marcheer,zwijg... of...

zwijgen 3De Post: marcheer, zwijg en … toon een mooi beeld van uw onderneming of…

De sluiting van een vierhonderdtal postkantoren toont aan in welke richting het uitgaat.  Sluiting van kantoren, vermindering van het aantal inhuringen, verkoop van eigen patrimonium…  En op die manier wordt voorlopig nog winst gemaakt.De afkalving van de personeelsbarema’s zorgt momenteel ook voor heel wat opschudding binnen de onderneming.Vroeger moest men aan examens deelnemen om vooruitgang te maken in de onderneming. De evolutie van een postman of een bediende gebeurde volgens  een vast patroon : een examen waarin zijn algemene kennis, zijn kennis van het postnetwerk en van de beoogde functie centraal stonden.  Vandaag gaat het helemaal anders: om vooruit te geraken in De Post moet je beschikken over een stelletje invloedrijke vrienden of relaties, moet je op belangrijke momenten een grote mond durven opzetten en vooral mag je … geen statutair“postier”zijn. De betrekkingen worden aangeboden op lijsten waarbij de toewijzingscriteria volledig op maat gesneden zijn van de persoon die men op die betrekking wilt of die men wilt promoveren. Op die manier kan men vaststellen dat personen die meerdere keren mislukten in officiële bevorderingsexamens thans betrekkingen bekomen op basis van een interne proef of “screening” (!).   Officieel mag iedereen aan die examens deelnemen maar wie er als laureaat te voorschijn komt is meestal reeds vooraf vastgelegd. Het valt regelmatig voor dat een kandidaat reeds vooraf verneemt dat deelnemen aan de proef eigenlijk geen zin heeft omdat de betrekking nu eenmaal niet voor hem is bestemd. Beschikken over het diploma dat voor de betrekking vereist is is ook al geen absolute voorwaarde: enkel de voorspraak is van tel.Onlangs werd door De Post een functieclassificatiesysteem ingevoerd waarbij enerzijds een belangrijk gedeelte van het personeel zich gedegradeerd ziet en waarbij anderzijds een minderheid van de personeelsleden een functie krijgt die in het verleden buiten haar bereik lag wegens de examendrempel. Er kan weliswaar in beroep gegaan worden ten de toegewezen functieklassering maar de ingediende worden systematisch afgewezen omdat de onderneming zowel rechter als partij is is die zaak. De regels en de termijnen worden al evenmin gerespecteerd.Vandaag heersen binnen De Post de wetten van de jungle. Er wordt beweerd dat het personeel weinig gemotiveerd is, wat een pertinente onwaarheid is. Teleurgesteld, dat wel! En men moet de redenen zoeken bij de maatregelen die ten aanzien van dat personeel werden genomen. De billijkheid en de gelijkheid van kansen zijn verdwenen. Van mensen die op die wijze worden behandeld moet men geen mirakels meer verwachten. De meerderheid berust in de toestand omdat ze geen andere keuze heeft.  Ze werkt verder zonder illusie of zonder hoop op verandering in de toekomst. Aangezien de wet van de stilte zijn intrede heeft gedaan moet men niet al te bang zijn dat onrechtvaardige toestanden worden uitgebazuind.En wat doen de vakbondstop die tenslotte verondersteld wordt de belangen van haar leden te behartigen ? Door het aanvaarden van de promoties, die hen in de loop van 2004, in de schoot werden geworpen kan worden gesteld dat die mensen door de Directie van De Post gekocht zijn. Ziedaar wat er van deze, ooit alom gewaardeerde, aan het publiek toegewijde instelling is geworden.Nochtans moet niet alles in een zwart-wit perspectief bekeken worden. Bovendien moet ook niet iedereen over één kam worden geschoren: sommige mensen hebben hun promotie eerlijk verdiend, sommige vakbondsafgevaardigden doen hard hun best om de belangen van hun leden te behartigen, sommige postmannen of bedienden zijn niet altijd een voorbeeld voor de anderen… Maar die minderheden zijn slechts de uitzonderingen die de huidige regels bevestigen.Het is vandaag de hoogste tijd dat De Post een management krijgt die rekening houdt met de mensen van het bedrijf. Dat personeel verdient het niet om als tamme schapen of als ordinaire stamnummers te worden behandeld maar wel als gerespecteerde leden van de onderneming. Met billijke regels voor iedereen kan de onderneming vooruit gaan en blijven rekenen op de fiere medewerkers die zij altijd gehad heeft. Met bedreigingen, verbodsregels of eenzijdige maatregelen, zoals die vandaag gehanteerd worden komt men niet ver.Indien het management niet in staat blijkt om een andere koers te varen moeten de politieke krachten ook maar eens een woordje meespreken en hun rol spelen. Voorwaarde is wel de wil dat de wil aanwezig is en dat men niet langer zijn kop in het zand steekt. Iedereen heeft erbij te winnen: niet alleen de onderneming maar in de eerste plaats haar klanten...

16:57 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (3) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

De Post... marcheer, zwijg... of...

Zwijgen 1

De Post: marcheer, zwijg en … toon een mooi beeld van uw onderneming of…
 
Mijn loopbaan laat mij vandaag toe een algemeen beeld weer te geven van de verscheidene aspecten van de onderneming : van wat geweest is, van wat er momenteel is, en van wat er bekokstoofd wordt.
Gedurende gans mijn loopbaan heb ik collega’s ontmoet voor wie de kwaliteit van het werk en de dienstverlening aan de gebruiker tot hun dagelijkse prioriteit behoorden.  Door het vervullen van zijn sociale en professionele taak werkte de postman mee aan het inlossen van het contract dat de Staat had overstaan van de bevolking.
Een groot aantal alleenwonende mensen – gepensioneerden of zieken -, voor wie de postman het enige contactpunt was met de buitenwereld, zouden kunnen getuigen hoe belangrijk de dienstverlening van dit “rijkspersoneel” wel was.
Uiteraard werd er over De Post dikwijls kritiek geuit, soms terecht maar
dikwijls ook ten onrechte. Hoe kon het ook anders in een onderneming die 45.000 personen te werk stelde? De kleine minderheid, die aan de basis van deze kritiek ligt, kan niet wegcijferen dat de meerderheid van de “postiers” dagelijks doorheen alle weersomstandigheden een ruime beroepseer tentoon spreidt.
Beetje bij beetje werd de opdracht van het postpersoneel derwijze aangepast dat de arbeidsrentabiliteit het voornaamste criterium geworden is de concurrentiele omgeving met de andere Europese postbedrijven. Om het aantal postmannen en sorteerders te kunnen verlagen … werden de uitreikingsronden verlengd… en dit alles zonder rekening te houden met de leeftijd en de gezondheidstoestand van de personeelsleden.
De toename van het werk en de verhoogde rentabiliteitseisen hebben ervoor gezorgd dat het sociale karakter en rol van de postman-uitreiker in belangrijk mate werden uitgehold. Dat het imago van zijn functie is verbleekt is niet zijn schuld.  Dit is te wijten aan een Directie die zich helemaal overgeeft aan de wetten van de mededinging.  Dat was reeds duidelijk te merken in de eerste fase van Georoute … en er komen er nog.
In de centrale diensten gaat het er niet beter aan toe. Na uit het sukkelstraatje in de informaticadiensten te zijn geraakt is De Post er toch in geslaagd zich te moderniseren op het vlak van hard- en software.  De rentabiliteit is ook de voornaamste drijfveer geworden in de centrale diensten van deze onderneming die uitgegroeid is tot een naamloze vennootschap van publiek recht.  Het verwachtte opengooien of de liberalisering van de postmarkt noopt tot het gebruik van nieuwe spelregels die vergelijkbaar zijn met deze van de distributiesector...

 

vervolg later... 

12:17 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur |  Facebook |

11-04-07

Communicatie en de Post...

zwijgen

Communicatie

 

Alleen de externe communicatie is bevoegd om vragen van journalisten te beantwoorden.
Recente incidenten hebben aangetoond dat uitlatingen van sommige
personeelsleden schadelijk waren voor het imago van De Post.
 
In een grote onderneming als De Post is het absoluut noodzakelijk dat de relaties met de pers op een professionele en gecentraliseerde wijze worden beheerd.
 
Daarom vragen we u om de journalisten niet meteen te antwoorden en om steeds contact op te nemen met de dienst externe communicatie
( 02 226 22 05) als op u beroep wordt gedaan door zowel de geschreven als de audiovisuele pers.
 
Deze dienst zal ofwel zelf instaan voor de opvolging van de verzoeken, ofwel u schriftelijk toestemming geven om uw contacten met de journalisten voort te zetten.
 
Om de consistentie en nauwkeurigheid van de informatie aan het publiek te
verzekeren, zijn woordvoerders aangesteld onder leiding van de directeur externe communicatie om op alle vragen te reageren en de contacten met de pers te onderhouden.
Onverminderd de bevoegdheid van de representatieve vakorganisaties om stappen te ondernemen in het belang van het personeel,

zijn enkel deze woordvoerders bevoegd om informatie aan het publiek te verstrekken, en is buiten deze woordvoerders niemand bevoegd om te reageren op vragen van de pers; alle vragen dienaangaande moeten direct worden doorgegeven aan de directeur externe communicatie of aan een lid van het directiecomité.
Bedrijfsimago
U dient tijdens de werkuren bij te dragen aan het behoud en de verbetering van het bedrijfsimago van De Post. Er wordt ook verwacht dat u tijdens de privé-sfeer positief bijdraagt aan het imago en de identiteit van de onderneming.

 

met andere woorden... werken en zwijgen...

15:54 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (2) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, communicatie |  Facebook |

postbodes strippen... in Nederland...

Postbodes uit de kleren voor Tweede Kamer

Mannelijke postbodes gaan woensdag om 10.00 uur bij de Tweede Kamer in Den Haag uit de kleren. Met deze striptease willen de vakbonden erop wijzen dat de nieuwe Postwet de bezorgers uitkleedt.

De Postwet wordt woensdag in de Tweede Kamer behandeld. ");

Met de nieuwe Postwet wordt de markt vanaf volgend jaar geheel geopend voor nieuwe postbedrijven. Deze liberalisering moet leiden tot meer keuzemogelijkheden, lagere prijzen en een betere kwaliteit van de postdiensten.

Postvergunning

De vakbonden willen dat nieuwe postbedrijven pas een postvergunning krijgen als ze hun bezorgers een vaste baan geven waarbij ze per uur worden betaald. Bij TNT Post is dat nog het geval, maar concurrenten Sandd en SelektMail betalen hun werknemers per poststuk.

Regeringspartij PvdA vreest dat de nieuwe Postwet slecht uitpakt voor de arbeidsomstandigheden van postbezorgers. De sociaaldemocraten dienden vorige week een voorstel in om de Postwet aan te passen. De PvdA wil dat nieuwe postbedrijven aan bepaalde cao-voorwaarden voldoen die in onderhandeling met de vakbonden worden vastgesteld.

Banen

Vorige week maakte TNT Post bekend de komende tweeënhalf jaar 6500 tot 7000 banen te schrappen om de dalende vraag op de postmarkt en de toenemende concurrentie het hoofd te kunnen bieden. TNT wil zijn arbeidsvoorwaarden meer 'marktconform' maken en daarvoor de arbeidsvoorwaarden versoberen.

De bonden zijn de komende maanden met de werknemers van TNT Post in gesprek. Als de werknemers niet bereid zijn om loon in te leveren, dreigen volgens TNT elfduizend banen te verdwijnen.

13:25 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) | Tags: pol, post, postman, postbode, facteur, strippen, nederland |  Facebook |