08-03-09

ze willen ons...geld...

euros2Aandeelhouders willen graag cash uit De Post halen

De overheid en de Britse private-equitygroup CVC overwegen zich een deel van de berg cash bij De Post toe te eigenen. Het overheidsbedrijf heeft meer liquiditeiten dan echt nodig voor zijn werking, zegt minister van Overheidsbedrijven Steven Vanackere (CD&V).

CVC neemt binnenkort de aandelen van de Deense Post in de Belgische over en heeft dan de helft van het kapitaal min een aandeel. De Belgische staat bezit de rest.

10:11 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

06-03-09

Staking... heeft grote inzet...

guidomuelenaer
Staking bij De Post heeft grote inzet

Drie dagen hebben de werknemers van De Post gestaakt en actie gevoerd. Drie dagen lang hebben mensen hun post slechts mondjesmaat gekregen, hebben bedrijven dure privékoeriers moeten inzetten en hebben mediagroepen via noodscenario's de abonnee zijn krant of magazine proberen te bezorgen (mijn excuses trouwens indien u dit magazine niet op donderdagmorgen in uw brievenbus hebt gevonden).

De conjunctuur gaat pijlsnel achteruit, bedrijven in bijna alle mogelijke sectoren moeten herstructureren en het aantal werklozen stijgt. Hoe onzekerder men is van zijn job, hoe minder bereidheid om te staken. Niets van dat in de openbare sector uiteraard. Vastbenoemde ambtenaren staken zonder enig probleem.

De poststaking is het zoveelste bewijs dat het statuut van vastbenoemde ambtenaar niet meer van deze tijd is. Het leidt tot niets en het is nergens goed voor. Niet bij De Post, niet elders in het overheidsapparaat. Onlangs vertelde een schooldirectrice dat haar school het zo goed deed omdat de meeste leerkrachten jonge, niet vastbenoemde mensen waren. "Daar kan je nog eens iets meer aan vragen", was het argument.

Onlangs bleek dat vacatures bij de overheid weer razend populair zijn. In deze onzekere tijden zoeken mensen zekerheden, zoals een vaste benoeming. Ze solliciteren niet bij de overheid vanwege een plotse opstoot van staatszin. Neen, wel om een job te hebben waar je bijna niet afgedankt kan worden.

Bij De Post wordt gestaakt omdat het bedrijf een nieuw soort functie wil introduceren: de postbezorger. Dat is een halftijdse functie, die door werklozen maar ook door gepensioneerden en huisvrouwen uitgevoerd kan worden. Ze krijgen minder betaald dan de traditionele postbode. Hun job zal ook eenvoudiger zijn, een gevolg van de zware investeringen die De Post heeft gedaan om de postbezorging sterker te automatiseren.

De Post introduceert het statuut om competitiever te zijn in 2011, wanneer de postmarkt geliberaliseerd wordt. Straks moet De Post optornen tegen buitenlandse concurrenten die dit soort systemen al langer toepassen. De redenering is dan ook volledig terecht. De argumenten van de tegenstanders neigen al snel naar demagogie. "Zelfs kinderen gaan de post ronddelen", schreef een Kamerlid van Groen! in De Standaard. Ook de vakbonden die het doen uitschijnen dat 'de facteur' verdwijnt, nemen een loopje met de waarheid.

Is de postbezorger een 'hamburgerjob'? Misschien wel, het is inderdaad een laagbetaalde baan. Maar is zelfs zo'n job niet beter dan vegeteren in de werkloosheid waar men niet uitgeraakt?

Dat de vakbonden nu stormlopen, heeft te maken met de inzet. De Post werft al bijna tien jaar nog enkel contractueel personeel aan. Het statuut van vastbenoemde ambtenaar heeft er al heel wat terrein verloren. Maar de contractuelen hebben wel een stevig sociaal statuut dat nauw aanleunt bij dat van de ambtenaren. Met de postbezorger duikt het spookbeeld op van een veel minder goed beschermde werknemer, maar ook een werknemer die in een totaal andere verhouding tot het bedrijf staat en die niet gecharmeerd zal worden door de sirenenzang van de vakbonden. Met de introductie van de postbezorger komt de macht van de vakbond zelf ter discussie.

Elke hervorming van de overheid gaat moeilijk. Denk maar aan het failliet van Copernicus. Het was een ambitieus project dat gestrand is zonder al te veel te bereiken. In Vlaanderen is 'beter bestuurlijk beleid' (BBB) ook zo'n draak die meer uit intenties dan uit realisaties bestaat. Vanuit de administratie groeide de tegenstand tegen dit soort hervormingen. Bescherming van persoonlijke voorrechten en verdediging van collectieve vakbondsbelangen hebben elkaar gevonden in die strijd.

Het gevolg is dat het Belgische overheidsapparaat in internationale rangschikkingen zeer slecht presteert. Om de efficiëntie van de overheid te verbeteren - ook een noodzaak om het overheidsbudget binnen de perken te houden - moet er een hervorming komen die wél lukt. De evolutie die bij De Post plaatsvindt, moet ook in de rest van de overheid. Meer contractuelen, uitdoven van het statuut van vastbenoemde ambtenaar en toelaten van uitzendjobs zijn een paar voorbeelden van noodzakelijke evoluties.

En dat beseffen de vakbonden ook. Het conflict bij De Post gaat ruimer dan de invoering van de functie van postbezorger. Het is een conflict over de toekomst van het ambtenarenapparaat. En over de toekomst van de overheidsvakbonden.

Trends-hoofdredacteur Guido Muelenaer

17:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

immense vertraging...

Postbodes lopen immense vertraging op door staking

Postbodes moeten de komende dagen hard werken om de achterstand in te halen die tijdens de staking werd opgelopen.

Drie dagen lang werd de postbedeling verstoord door vakbondsacties. De postbodes vrezen dat hun baan binnenkort definitief tot het verleden behoort. De vakbonden zijn bang dat het bezorgen van de post in de toekomst volledig overgelaten wordt aan jobstudenten, huisvrouwen en gepensioneerden.

Verwacht wordt dat de postbodes de komende dagen hard moeten doorwerken om de achterstand te verwerken. 'De belastingbetaler betaalt elk jaar miljoenen aan De Post en heeft dus recht op een correcte service', vind Marc Aurich (53), een Genkse postbode die al 36dienst doet. 'Maar de actie was nodig. Wij mogen de post sorteren en het voorbereidende werk nog doen, maar de postbodes zelf dreigen uit het straatbeeld te verdwijnen.' Volgens Aurich is de herstructurering niet alleen een bedreiging voor de tewerkstelling. 'Een postbode speelt een belangrijke sociale rol. De mensen vertrouwen ons hun brieven toe.'

Aurich vreest ook dat de kwaliteit van de postbedeling achteruit zal gaan. 'We zijn bereid om elke dag uit te rukken. Of het nu vriest, regent of stormt, de postbode werkt altijd. Van mensen die onze baan aan 8 euro per uur zullen moeten doen, kan niet hetzelfde worden verwacht.'

14:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

joepie... eens een kantoor dat niet verdwijnt...

large_367148Het gerucht dat het postgebouw in Alveringem zou verdwijnen, klopt niet.

Wel is het zo dat in het kader van herstructureringen het uitreikingskantoor Alveringem op termijn verdwijnt en naar Veurne wordt ondergebracht. Concreet wil dat zeggen dat de postbodes voor hun ronde in Alveringem vanuit Veurne zullen moeten vertrekken. Wanneer de verandering in voege treedt, is nog niet beslist. Veel hangt af van hoe snel het fenomeen van ‘postbezorgers’ in Alveringem van start gaat. Het gebouw verdwijnt niet – integendeel – sedert 3 maart is er op dinsdag en vrijdag versterking aan het loket. Dat zal mogelijks wijzigen naar iedere voormiddag.

08:00 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

05-03-09

er was ook steun...

wilms
Herman Wilms steunt poststaking
Strijd tegen sluiting kantoor Hoogtepunt 100

De Post voerde een driedaagse stakingsactie. De postmannen konden alvast op begrip rekenen van Herman A.O. Wilms. Hij strijdt tegen de sluiting van het postkantoor aan het Hoogtepunt 100 in Vorst.

'Ik heb alle begrip voor de acties van de postmannen. Ik heb met mijn postbode een persoonlijke band. We noemen elkaar bij de voornaam. We kennen elkaar en ik wil dat dit zo blijft', zegt Herman Wilms uit Vorst.

De twee postkantoren in Vorst zijn voorbeelden van de geografie in Brussel. De hoofdstad kent veel heuvels en hoogteverschillen. Het kantoor aan het Sint-Denijs-plein ligt twintig meter boven de zeespiegel. Dat aan het Hoogtepunt 100-plein ligt honderd meter boven de zeespiegel. Het hoogst gelegen kantoor, oogt bijzonder fris. Nog geen vier jaar geleden werd het mooi opgeknapt. Volgens de nieuwe plannen, zou het nu dicht moeten. Buurtbewoner Herman A.O. Wilms (74) is daar fel tegen gekant.

'Op en rond Hoog Vorst wonen 20.000 mensen, die nu allemaal gebruik maken van dit postkantoor. Wanneer het kantoor sluit, moeten ze eerst tachtig meter dalen tot het Sint-Denijs-plein en dan weer 80 meter hoogteverschil overwinnen naar Hoog Vorst. Dat is ongepast.'

Wilms zette vorige herfst al een actie op. Hij mocht zijn standpunt op de gemeenteraad uiteenzetten en hij schreef brieven naar de bevoegde instanties: de directie van De Post, minister van Overheidsbedrijven Inge Vervotte. Toen die haar post verliet, wendde Wilms zich tot haar opvolger Steven Vanackere, een Brusselaar nota bene.'

'Nee, Steven Vanackere heeft nog niet gereageerd. Maar daarnet zag ik onze burgemeester Magda De Galan (PS) en ze toonde me een brief die ze aan Vanackere heeft gestuurd. Daarin spreekt ze over mijn brief aan hem en roemt ze me voor mijn inzet voor het behoud van het postkantoor. Het kan allemaal helpen.'

Fred Lens, woordvoerder van De Post, reageerde op de acties van Wilms: 'We merken een grote bezorgdheid in de gemeenten waar we onze herstructurering al doorvoerden', zegt hij. 'Maar uit onze enquêtes blijkt wel dat klanten heel snel tevreden worden als ze hebben kennisgemaakt met het nieuwe postpunt. Daar kunnen ze tot negentig procent van alle verrichtingen doen.'

20:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

politiekers bemoeien... verkiezingen op komst zeker...

lokeren
Filip Anthuenis (Open Vld) is niet te spreken over de driedagenstaking bij De Post.

‘Naar analogie met de private sector wil ik samen met de senatoren Marc Verwilgen en Nele Lijnen bedingen dat er ook in de publieke sector een kader wordt geschapen om een minimale dienstverlening te garanderen’, klinkt het. Als burgemeester van Lokeren, waar de drukkerij van de Persgroep is gevestigd, heeft hij alles in het werk gesteld dat het gezamenlijk noodplan van de dagbladuitgevers in goede banen wordt geleid.

‘Stakingen bij de NMBS, het onderwijs, de penitentiaire beambten en De Post voeden het debat rond de minimale dienstverlening’, licht Filip Anthuenis toe die samen met Marc Verwilghen het wetsvoorstel indiende in de Senaat. ‘Met dat voorstel stellen we een alternatief voor en wegen we het stakingsrecht af tegen een aantal andere fundamentele rechten voor burgers en het algemeen belang. Staken is een grondrecht, daar willen we ook niet aan raken, maar het is niet onbeperkt. Zo zijn er al bestaande wetsartikelen die stipuleren dat een staking het publiek niet mag gijzelen (o.a. bij het leger en de politie). En een wet van 1948 heeft aan de sociale partners in de private sector opgelegd te bepalen welke minimale dienstverlening er gegarandeerd moet kunnen blijven. Dit principe zouden we naar analogie met de wet van 1948 moeten uitbreiden tot de publieke sector: besturen en diensten van de Staat, maar ook van de gemeenschaps- en gewestregeringen, het onderwijs, provincies, gemeenten, OCMW’s en de autonome overheidsbedrijven. Met het aanvaarden van dit voorstel zou België zich aansluiten bij andere Europese landen zoals Duitsland, Spanje, Italië, Portugal, Groot-Brittannië en Frankrijk’, aldus Anthuenis.

Wetsvoorstel dringend agenderen
‘Ik vraag dat dit wetsvoorstel dringend geagendeerd wordt’, stelt senator Anthuenis. ‘Ik stel vast dat men weigert dit voorstel te agenderen, maar zal – zeker met de driedagenstaking van De Post in het achterhoofd – aandringen op een snelle behandeling ervan.’

Steun aan krantenuitgevers
‘Als burgemeester van Lokeren steun ik het noodplan van de krantenuitgevers’, geeft Filip Anthuenis nog mee. ‘De Persgroep, de Corelio- en de Concentragroep, de uitgevers van de Vlaamse dagbladen, bereiden een noodplan voor om de kranten tijdens de poststaking toch bij de lezers te krijgen. In een onuitgegeven overeenkomst zouden de 3 uitgeversgroepen elkaars kranten verdelen over heel Vlaanderen. De Persgroep zou vanuit Lokeren Oost- en West-Vlaanderen voor zijn rekening nemen, de Concentra-groep Antwerpen en Limburg en de Corelio-groep Vlaams-Brabant en Brussel. Lokeren is met een verdeelcentrum en de drukkerij van De Persgroep een draaischijf in dit hele gebeuren. De lokale politie is voorbereid opdat het transport van de kranten niet gehinderd zal kunnen worden.’

19:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

Vakbonden en directie... opnieuw aan tafel...

Vakbonden en directie De Post opnieuw aan onderhandelingstafel

Bij De Post hebben na de nationale staking van de afgelopen drie dagen de directie en de vakbonden opnieuw rond de onderhandelingstafel plaatsgenomen. "De vergadering had plaats in een moeilijke context", luidt het bij het gemeenschappelijk vakbondsfront. De directie houdt het op "een opbouwende sfeer" waarin de vergadering verliep.

De vakbonden en de directie hebben voor de komende dagen en weken een aantal afspraken vastgelegd om een uitweg te zoeken over de twist rond de cao en de postbezorgers. "We hebben de indruk dat de bedrijfsleiding de boodschap van de werknemers begrepen heeft. Er werden verschillende vergaderingen vastgelegd de komende weken teneinde de eisen van de vakbonden en het personeel te onderzoeken. Het gaat onder meer over de werkdrukproblematiek en de besprekingen rond de cao", luidt het bij ACOD, ACV-Transcom en VSOA. Wat de postbezorgers betreft, bevestigt de directie dat zij "de nodige tijd zal uittrekken om alle aspecten en modaliteiten van de lancering van deze nieuwe categorie van deeltijdse contractuele medewerkers grondig te analyseren". Alleszins zal deze hervorming "pas na de zomerperiode" plaatsvinden. Over de cao-voorwaarden werd een concrete onderhandelingsagenda vastgelegd.

16:30 Gepost door Pol de postman in Algemeen | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |